2022年12月英语六级将在12月10日下午举行,大家在考前一定要多练习多积累哦。很多小伙伴表示自己在写作无从下手,今天为大家准备了2022年12月英语六级写作必备词汇,记得背诵!

应用文

信件开头/结尾 

Professor  

/prəˈfesə(r)/  n.  教授

respected  

/rɪˈspɛktɪd/  a.  尊敬的

Madam (Dear Sir Or Madam)  

/ˈmædəm/  n.  女士

look forward (to doing sth)  

/ˈfɔːwəd/  phrase  期待做某事

hear from (heard from)  

/hɪə(r)/ /hɜːd/  phrase  收到…的信

regards (best regards)  

/rɪˈɡɑːdz/  n.  表示对某人的良好祝愿

convenience  

/kənˈviːniəns/  n.  方便

sincerely (Sincerely yours/Yours sincerely)  

/sɪnˈsɪəli/  ad.  真诚地

truly (Yours truly)  

/ˈtruːli/  ad.  真诚地,诚恳地

感谢信

express  

/ɪkˈspres/  v.  表示;表达

convey  

/kənˈveɪ/  v.  表达,传递(感情等)

appreciate (n. appreciation)  

/əˈpriːʃieɪt/  v.  感激;感谢

gratitude  

/ˈɡrætɪtjuːd/  n.  感激之情;感谢

grateful  

/ˈɡreɪtfl/  a.  感激的;表示感谢的

assist (n. assistance )  

/əˈsɪst/  v.  帮助;援助

support (n. support)  

/səˈpɔːt/  v.  支持;鼓励

encourage (n. encouragement)  

/ɪnˈkʌrɪdʒ/  v.  支持;鼓励

difficulty (difficulties)  

/ˈdɪfɪkəlti/  n.  困难;难题;困境

face  

/feɪs/  v.  面临;正视(现实)

confront  

/kənˈfrʌnt/  v.  面临;克服

overcome (overcame)  

/ˌəʊvəˈkʌm/  v.  克服;解决

benefit  

/ˈbenɪfɪt/  v.  得益于;使受益

substitute (there's no substitute for)  

/ˈsʌbstɪtjuːt/  n.  代替者

bear/keep in mind  

/beə(r)/  phrase  牢记于心

建议/推荐信

advice (v. advise)  

/ədˈvaɪs/  n.  劝告;建议;意见

suggest (n. suggestion)  

/səˈdʒest/  v.  建议;提议

share  

/ʃeə(r)/  v.  分享;交流

recommend (n. recommendation)  

/ˌrekəˈmend/  v.  劝告;建议;推荐

proposal  

/prəˈpəʊzl/  n.  提议;建议

consider  

/kənˈsɪdə(r)/  v.  仔细考虑;细想

consideration  

/kənˌsɪdəˈreɪʃn/  n.  必须考虑的事/因素

helpful  

/ˈhelpfl/  a.  有用的;有帮助的

useful  

/ˈjuːsfl/  a.  有用的;实用的;有帮助的

practical  

/ˈpræktɪkl/  a.  切实可行的;有用的

投诉信

complain  

/kəmˈpleɪn/  v.  抱怨;埋怨

matter  

/ˈmætə(r)/  n.  事情;问题

incident  

/ˈɪnsɪdənt/  n.  发生的事情

expectation  

/ˌekspekˈteɪʃn/  n.  预期;期待

put up with/bear/tolerate  

/ˈtɒləreɪt/  v.  忍受;容忍

dissatisfaction  

/ˌdɪsˌsætɪsˈfækʃn/  n.  不满

unsatisfactory  

/ˌʌnˌsætɪsˈfæktəri/  a.  不够好的;不能令人满意的

nuisance  

/ˈnjuːsns/  n.  麻烦事;讨厌的人(或东西)

poor  

/pɔː(r)/  a.  劣质的;差的;次的

awful  

/ˈɔːfl/  a.  糟糕的;极讨厌的

service  

/ˈsɜːvɪs/  n.  服务

condition  

/kənˈdɪʃn/  n.  环境;条件

attitude  

/ˈætɪtjuːd/  n.  态度;看法

manner  

/ˈmænə(r)/  n.  方式;举止;态度;礼貌

arrangement  

/əˈreɪndʒmənt/  n.  安排;筹备

inconceivable  

/ˌɪnkənˈsiːvəbl/  a.  难以想象的;不可思议的

satisfactory  

/ˌsætɪsˈfæktəri/  a.  令人满意的

acceptable  

/əkˈseptəbl/  a.  可接受的;令人满意的

explanation  

/ˌekspləˈneɪʃn/  n.  解释

solution  

/səˈluːʃn/  n.  解决办法;处理手段

remedy  

/ˈremədi/  n.  处理方法;改进措施;补偿

prevent  

/prɪˈvent/  v.  防止

avoid  

/əˈvɔɪd/  v.  避免;防止

recurrence  

/rɪˈkʌrəns/  n.  再次发生

申请信

apply (applies/applying/applied)  

/əˈplaɪ/  v.  申请;请求

application  

/ˌæplɪˈkeɪʃn/  n.  申请;申请书;申请表

interested  

/ˈɪntrəstɪd/  a.  感兴趣的

position  

/pəˈzɪʃn/  n.  职位;职务

internship  

/ˈɪntɜːnʃɪp/  n.  实习(工作/职位)

career  

/kəˈrɪə(r)/  n.  生涯;职业

major (v. major in)  

/ˈmeɪdʒə(r)/  n.  专业

experience  

/ɪkˈspɪəriəns/  n.  经验;实践

qualification  

/ˌkwɒlɪfɪˈkeɪʃn/  n.  资格;学历

match  

/mætʃ/  v.  满足;和…相匹配

provide  

/prəˈvaɪd/  v.  提供;给予

offer  

/ˈɒfə(r)/  v.  提供(东西或机会)

opportunity  

/ˌɒpəˈtjuːnəti/  n.  机会

chance  

/tʃɑːns/  n.  机会

schedule  

/ˈʃedjuːl/  v.  安排

arrange  

/əˈreɪndʒ/  v.  安排

convenient  

/kənˈviːniənt/  a.  方便的

consideration  

/kənˌsɪdəˈreɪʃn/  n.  仔细考虑

广告

advertisement  

/ədˈvɜːtɪsmənt/  n.  广告;启事

sale  

/seɪl/  n.  出售

second-hand  

/ˌsekənd ˈhænd/  a.  旧的;用过的;二手的

used  

/juːzd/  a.  旧的;二手的

brand new  

/ˌbrænd ˈnjuː/  a.  全新的;崭新的

brand  

/brænd/  n.  品牌

quality  

/ˈkwɒləti/  n.  质量;品质

condition  

/kənˈdɪʃn/  n.  状况,状态

practical  

/ˈpræktɪkl/  a.  有用的;适用的

useful  

/ˈjuːsf(ə)l/  a.  有用的;实用的

half price  

/hɑːf/  phrase  半价

discount  

/ˈdɪskaʊnt/  n.  折扣

bargain  

/ˈbɑːɡən/  n.  减价品;便宜货

regret  

/rɪˈɡret/  v.  后悔

hesitate  

/ˈhezɪteɪt/  v.  犹豫

contact  

/ˈkɒntækt/  v.  联系

delivery (v. deliver)  

/dɪˈlɪvəri/  n.  递送;送货

available  

/əˈveɪləbl/  a.  可获得的;可购得的;可找到的

通知

notice  

/ˈnəʊtɪs/  n.  通知

release  

/rɪˈliːs/  v.  公布;发布

notify (notifies/notifying/notified)  

/ˈnəʊtɪfaɪ/  v.  (正式)通知

inform  

/ɪnˈfɔːm/  v.  通知

announce  

/əˈnaʊns/  v.  通知;宣布

hold (held)  

/həʊld/  v.  召开;举行;进行

require  

/rɪˈkwaɪə(r)/  v.  需要;规定

request  

/rɪˈkwest/  v.  要求

attend  

/əˈtend/  v.  出席;参加

sign up  

/saɪn/  v.  报名

annual  

/ˈænjuəl/  a.  一年一次的;年度的

conference  

/ˈkɒnfərəns/  n.  会议;研讨会

exchange  

/ɪksˈtʃeɪndʒ/  n.  交流

performance  

/pəˈfɔːməns/  n.  演出

lecture

/ˈlektʃə(r)/  n. 讲座

unfortunate  

/ʌnˈfɔːtʃənət/  a.  令人遗憾的;可惜的

circumstance  

/ˈsɜːkəmstəns/  n.  状况

force  

/fɔːs/  v.  不得不

cancel (cancelled)  

/ˈkænsl/  v.  取消

postpone/put off  

/pəˈspəʊn/  v.  延迟;延期

delay  

/dɪˈleɪ/  v.  延迟;延期;推迟

apologize  

/əˈpɒlədʒaɪz/  v.  道歉

inconvenience  

/ˌɪnkənˈviːniəns/  v.  便;麻烦

cause  

/kɔːz/  v.  造成;引起

further notice  

/ˈfɜːðə(r)/  phrase  另行通知

招募

recruit  

/rɪˈkruːt/  v.  招募;动员参加

volunteer  

/ˌvɒlənˈtɪə(r)/  n.  志愿者

aim  

/eɪm/  v.  目的是;旨在

enrich  

/ɪnˈrɪtʃ/  v.  充实;使丰富

prefer (preferred)  

/prɪˈfɜː(r)/  v.  优先

advisable  

/ədˈvaɪzəbl/  a.  明智的;可取的

relevant  

/ˈreləvənt/  a.  相关的

detail  

/ˈdiːteɪl/  n.  详情;全部细节

available  

/əˈveɪləbl/  a.  有空的

新闻报道

organize  

/ˈɔːɡənaɪz/  v.  组织;筹备

event  

/ɪˈvent/  n.  重要事情;大事

community service  

/kəˈmjuːnəti/  phrase  社区服务

serve  

/sɜːv/  v.  接待;服务;提供

show around    

phrase  带领…参观

brief  

/briːf/  v.  向(某人)介绍情况

donate (n. donation)  

/dəʊˈneɪt/  v.  捐赠,赠送

contribution  

/ˌkɒntrɪˈbjuːʃn/  n.  贡献;捐款;捐资

on behalf of  

/bɪˈhɑːf/  phrase  代表(或代替)某人

come into sight  

/saɪt/  phrase  出现在眼前

rare opportunity  

/reə(r)/  phrase  难得的机会

speech  

/spiːtʃ/  n.  演说;讲话;发言

give/make/deliver a speech  

/dɪˈlɪvə(r)/  phrase  发表演讲/讲话

add  

/æd/  v.  补充说;继续说

duty  

/ˈdjuːti/  n.  责任;义务

praise  

/preɪz/  v.  表扬;赞扬

议论文

阐明现象/观点 

nowadays  

/ˈnaʊədeɪz/  ad.  现今;目前

currently  

/ˈkʌrəntli/  ad.  目前;当前

in recent years  

/ˈriːsnt/  phrase  近年来

recently  

/ˈriːsntli/  ad.  不久前;最近

decade  

/ˈdekeɪd/  n.  十年

emerge  

/iˈmɜːdʒ/  v.  出现;显现

witness  

/ˈwɪtnəs/  v.  是发生…的地点/时间等;见证

occur (occurred)  

/əˈkɜː(r)/  v.  发生;出现

phenomenon (pl. phenomena)  

/fəˈnɒmɪnən/  n.  现象

concern  

/kənˈsɜːn/  v.  担忧;影响;涉及

issue  

/ˈɪʃuː/  n.  争论的问题

debate (v. debate)  

/dɪˈbeɪt/  n.  争论,辩论,讨论

argument  

/ˈɑːɡjumənt/  n.  争论;理由;论点;论据

controversy (arouse/cause~)  

/ˈkɒntrəvɜːsi/  n.  (公开的)争论

subject/topic  

/ˈsʌbdʒɪkt/  n.  主题;话题

longstanding  

/ˌlɒŋˈstændɪŋ/  a.  长期存在的

attitude  

/ˈætɪtjuːd/  n.  态度;看法

trend  

/trend/  n.  趋势;趋向

role  

/rəʊl/  n.  影响程度;作用

popular (n. popularity)  

/ˈpɒpjələ(r)/  a.  受欢迎的;当红的

growing  

/ˈɡrəʊɪŋ/  a.  增加的;增长的;越来越多的

increasingly  

/ɪnˈkriːsɪŋli/  ad.  越来越多地;不断增加地

gradually  

/ˈɡrædʒuəli/  ad.  逐渐地;逐步地

universal  

/ˌjuːnɪˈvɜːs(ə)l/  a.  普遍存在的

common  

/ˈkɒmən/  a.  常见的;通常的;普遍的

unstoppable  

/ʌnˈstɒpəbl/  a.  势不可当的

inevitable  

/ɪnˈevɪtəbl/  a.  不可避免的

consensus  

/kənˈsensəs/  n.  一致的意见;共识

agreement  

/əˈɡriːmənt/  n.  (意见或看法)一致

disagreement  

/ˌdɪsəˈɡriːmənt/  n.  意见不一;分歧;争论

when it comes to    

phrase  当提到;就…而论

value  

/ˈvæljuː/  n.  价值观

conflict  

/ˈkɒnflɪkt/  n.  冲突;争执;争论

haunt  

/hɔːnt/  v.  萦绕于脑际;难以忘却

significance  

/sɪɡˈnɪfɪkəns/  n.  重要性;意义

importance  

/ɪmˈpɔːtns/  n.  重要性

challenge  

/ˈtʃæləndʒ/  n.  挑战;艰巨任务

agree (≠ disagree)  

/əˈɡriː/  v.  同意;赞成

be divided/split on  

/dɪˈvaɪdɪd/ /splɪt/  phrase  使产生分歧;使意见不一

differ  

/ˈdɪfə(r)/  v.  意见相左;持不同看法

go to extremes  

/ɪkˈstriːm/  phrase  走极端

critic  

/ˈkrɪtɪk/  n.  批评者

opponent  

/əˈpəʊnənt/  n.  反对者;阻止者

against  

/əˈɡenst/  prep.  反对

advocate  

/ˈædvəkət/  n.  支持者;提倡者

insist  

/ɪnˈsɪst/  v.  坚持说;固执己见

argue  

/ˈɑːɡjuː/  v.  论证;争辩

emphasize/stress  

/ˈemfəsaɪz/ /stres/  v.  强调;重视

overemphasize  

/ˌəʊvərˈɛmfəˌsaɪz/  v.  过分强调

see  

/siː/  v.  认为;看待

compare  

/kəmˈpeə(r)/  v.  比较;对比

perspective  

/pəˈspektɪv/  n.  态度;观点

stand  

/stænd/  n.  态度;立场;观点

lean toward  

/liːn/  phrase  倾向(某意见)

in favor of  

/ˈfeɪvə(r)/  phrase  支持;赞同

be opposed to  

/əˈpəʊzd/  phrase  反对

deny  

/dɪˈnaɪ/  v.  否认;否定

admittedly  

/ədˈmɪtɪdli/  ad.  诚然,无可否认

图画/图表描述

demonstrate  

/ˈdemənstreɪt/  v.  表达;表现;说明

illustrate  

/ˈɪləstreɪt/  v.  (用示例、图画等)说明,解释

cartoon  

/kɑːˈtuːn/  n.  漫画,讽刺画

vividly  

/ˈvɪvɪdli/  ad.  生动地

chart  

/tʃɑːt/  n.  图表

pie chart  

/paɪ/  phrase  圆形统计图;饼分图

table  

/ˈteɪbl/  n.  表;一览表

graph  

/ɡræf/  n.  图;图表;曲线图

bar graph  柱状图

line graph  折线图

diagram  

/ˈdaɪəɡræm/  n.  图解;图表;示意图

figure  

/ˈfɪɡə(r)/  n.  数字;图;表

data  

/ˈdeɪtə/  n.  数据;资料

statistic  

/stəˈtɪstɪk/  n.  统计数字;统计资料

increase/go up/rise  

/ɪnˈkriːs/  v.  增长;增多;增加

decrease/drop/fall/reduce/decline  

/dɪˈkriːs/ /dɪˈklaɪn/  v.  减少;减小;降低

surge  

/sɜːdʒ/  v.  急剧上升;飞涨;激增

slump

/slʌmp/  v.  骤降,猛跌,锐减

stable  

/ˈsteɪbl/  a.  稳定的

steady  

/ˈstedi/  a.  稳步的;持续的;匀速的

constant  

/ˈkɒnstənt/  a.  连续发生的;不变的;固定的

maintain/keep  

/meɪnˈteɪn/  v.  维持;保持

remain  

/rɪˈmeɪn/  v.  仍然是;保持不变

similar  

/ˈsɪmələ(r)/  a.  类似的

fluctuate (n. fluctuation)  

/ˈflʌktʃueɪt/  v.  波动;(在…之间)起伏不定

vary  

/ˈveəri/  v.  (根据情况)变化

rise and falls/up and down    

phrase  涨落

occupy/take up  

/ˈɒkjupaɪ/  phrase  占用(空间、面积、时间等)

account for  

/əˈkaʊnt/  phrase  (比例)占

summit  

/ˈsʌmɪt/  n.  最高点

peak  

/piːk/  n.  高峰

bottom  

/ˈbɒtəm/  n.  最低水平

mean  

/miːn/  a.  平均的;介于中间的

average  

/ˈævərɪdʒ/  a.  平均的 n. 平均数 v. 平均为

percentage  

/pəˈsentɪdʒ/  n.  百分率;百分比

portion  

/ˈpɔːʃn/  n.  部分

amount to sth  

/əˈmaʊnt/  phrase  总计;共计;等于;相当于

利弊/影响 

factor  

/ˈfæktə(r)/  n.  因素;要素

advantage  

/ədˈvɑːntɪdʒ/  n.  有利条件;优势;优点

disadvantage  

/ˌdɪsədˈvɑːntɪdʒ/  n.  不利因素;

advantageous  

/ˌædvənˈteɪdʒəs/  a.  有利的;有好处的

disadvantageous  

/ˌdɪsædvænˈteɪdʒəs/  a.  不利的;不便的

beneficial  

/ˌbenɪˈfɪʃl/  a.  有利的;有用的

detrimental  

/ˌdetrɪˈmentl/  a.  有害的;不利的

harmful  

/ˈhɑːmfl/  a.  有害的;导致损害的

conducive  

/kənˈdjuːsɪv/  a.  使容易(或有可能)发生的

merit  

/ˈmerɪt/  n.  优点

demerit  

/diːˈmerɪt/  n.  缺点;短处

benefit  

/ˈbenɪfɪt/  n.  优势;益处

enable  

/ɪˈneɪbl/  v.  使能够;使有机会

revolutionize  

/ˌrevəˈluːʃənaɪz/  v.  彻底改变;完全变革

satisfy  

/ˈsætɪsfaɪ/  v.  满足(要求、需要等)

broaden  

/ˈbrɔːdn/  v.  扩大影响;增长(经验、知识等)

enrich  

/ɪnˈrɪtʃ/  v.  充实;使丰富

attractive  

/əˈtræktɪv/  a.  有吸引力的

destroy  

/dɪˈstrɔɪ/  v.  摧毁;毁灭;破坏

damage  

/ˈdæmɪdʒ/  v.  损害;伤害;破坏

ruin  

/ˈruːɪn/  v.  毁坏;破坏;糟蹋

harm  

/hɑːm/  v.  伤害;损害

suffer  

/ˈsʌfə(r)/  v.  变差;变糟

limit  

/ˈlɪmɪt/  v.  限制

limitation  

/ˌlɪmɪˈteɪʃn/  n.  限制;控制

frustrating  

/frʌˈstreɪtɪŋ/  a.  令人懊恼的;令人沮丧的

depressing  

/dɪˈpresɪŋ/  n.  令人抑郁的;令人消沉的

influence  

/ˈɪnfluəns/  n.  影响,作用

matter  

/ˈmætə(r)/  v.  要紧;有重大影响

have effect/impact on sth  

/ɪˈfekt/ /ˈɪmpækt/  n.  对某事有影响

weigh up the pros and cons  

/prəʊz/  phrase  权衡利弊

positive  

/ˈpɒzətɪv/  a.  积极的

negative  

/ˈneɡətɪv/  a.  坏的;有害的;消极的;负面的

解决问题

all-round analysis  

/ˌɔːl ˈraʊnd/ /əˈnæləsɪs/  phrase  全面分析

comprehensive consideration  

/ˌkɒmprɪˈhensɪv/  phrase  综合考虑

understanding  

/ˌʌndəˈstændɪŋ/  n.  理解;了解

achieve  

/əˈtʃiːv/  v.  达到(某目标/标准)

strive for  

/straɪv/  phrase  争取;努力

efficient (ad. efficiently)  

/ɪˈfɪʃnt/  a.  效率高的

efficiency  

/ɪˈfɪʃnsi/  n.  效率

effective (ad. effectively)  

/ɪˈfektɪv/  a.  有效的

follow  

/ˈfɒləʊ/  v.  接受,遵循

strategy  

/ˈstrætədʒi/  n.  策略;行动计划

take actions/steps/measures to do sth  

/ˈmeʒə(r)/  phrase  采取措施

encourage  

/ɪnˈkʌrɪdʒ/  v.  支持;鼓励;激励

explore  

/ɪkˈsplɔː(r)/  v.  调查研究;探索;探讨

method  

/ˈmeθəd/  n.  办法;措施

work  

/wɜːk/  v.  奏效;起作用

treat  

/triːt/  v.  以…态度/方式对待

deal/cope with  

/diːl/ /kəʊp/  phrase  处理;应付

tackle/address  

/ˈtæk(ə)l/  v.  应付;解决

resolve/solve  

/rɪˈzɒlv/  v.  解决(问题或困难)

figure out  

/ˈfɪɡə(r)/  phrase  弄清楚;弄明白

adopt  

/əˈdɒpt/  v.  采用(某方法);采取(某态度)

approach  

/əˈprəʊtʃ/  n.  方式;方法;态度

priority  

/praɪˈɒrəti/  n.  最重要的事;首要事情

highlight  

/ˈhaɪlaɪt/  v.  突出;强调

prevent  

/prɪˈvent/  v.  阻止;阻碍

advisable  

/ədˈvaɪzəbl/  a.  明智的;可取的

resort to  

/rɪˈzɔːt/  phrase  诉诸于

boost/enhance  

/buːst/ /ɪnˈhɑːns/  v.  增加;增强

improve  

/ɪmˈpruːv/  v.  改进;改善

supervision  

/ˌsuːpəˈvɪʒən/  n.  监督

legislate  

/ˈledʒɪsleɪt/  v.  制定法律;立法

regulation  

/ˌreɡjuˈleɪʃn/  n.  规则;法规

balance  

/ˈbæləns/  v.  同等重视;权衡重要性

combine  

/kəmˈbaɪn/  v.  结合

essential  

/ɪˈsenʃl/  a.  完全必要的;极其重要的

case  

/keɪs/  n.  具体情况;实例

build  

/bɪld/  v.  逐渐增强;培养;建立

relationship  

/rɪˈleɪʃnʃɪp/  n.  关系

maintain  

/meɪnˈteɪn/  v.  维持;保持

be aware of sth  

/əˈweə(r)/  phrase  意识到

awareness  

/əˈweənəs/  n.  认识;意识

attach great importance to  

/əˈtætʃ/  phrase  高度重视

pay close/greate attention  

/əˈtenʃ(ə)n/  phrase  密切关注

call for/appeal to  

/əˈpiːl/  phrase  呼吁

relieve/alleviate/ease  

/rɪˈliːv/ /əˈliːvieɪt/  v.  减轻;缓和;缓解

lessen/diminish  

/ˈlesn/ /dɪˈmɪnɪʃ/  v.  减少;减弱;减轻

replace  

/rɪˈpleɪs/  v.  取代;替换

taken into account/consideration  

/əˈkaʊnt/  phrase  把…考虑进去

constructive  

/kənˈstrʌktɪv/  a.  建设性的

practicable  

/ˈpræktɪkəbl/  a.  可行的;行得通的

feasible  

/ˈfiːzəb(ə)l/  a.  可行的;行得通的

cautious  

/ˈkɔːʃəs/  a.  小心的;谨慎的

put …to good use    

phrase  充分利用

play one’s full role    

phrase  充分发挥……的作用

respect  

/rɪˈspekt/  v.  尊敬;尊重

party  

/ˈpɑːti/  n.  (争论的)一方

initiative  

/ɪˈnɪʃətɪv/  n.  主动性;积极性

make a concerted effort to  

/kənˈsɜːtɪd/  phrase  尽全力

fullfill  

/fʊlˈfɪl/  v.  实现

gain  

/ɡeɪn/  v.  获得;取得;受益

progress  

/ˈprəʊɡres/  n.  进步;进展

it pays to do sth    

phrase  做…是值得的

逻辑用词

despite/in spite of  

/dɪˈspaɪt/  phrase  即使;尽管

although/though  

/ɔːlˈðəʊ/ /ðəʊ/  conj.  虽然;尽管;即使

even if/though    

phrase  即使;虽然

however  

/haʊˈevə(r)/  ad.  然而;不过

nevertheless  

/ˌnevəðəˈles/  ad.  尽管如此;不过;然而

nonetheless  

/ˌnʌnðəˈles/  ad.  尽管如此

while  

/waɪl/  ad.  …而,…然而

whereas  

/ˌweərˈæz/  conj.  然而,但是,尽管

otherwise  

/ˈʌðəwaɪz/  ad.  否则;不然

besides  

/bɪˈsaɪdz/  ad.  此外;以及;也

furthermore  

/ˌfɜːðəˈmɔː(r)/  ad.  此外;而且;再者

moreover  

/mɔːrˈəʊvə(r)/  ad.  此外;而且

in addition  

/əˈdɪʃn/  phrase  另外;此外

conversely  

/ˈkɒnvɜːsli/  ad.  相反;反过来

in contrast  

/ˈkɒntrɑːst/  phrase  相比之下

on the contrary  

/ˈkɒntrəri/  phrase  与此相反;恰恰相反

instead of/rather than  

/ɪnˈsted/  phrase  而不是

thereby  

/ˌðeəˈbaɪ/  ad.  因此;由此;从而

therefore  

/ˈðeəfɔː(r)/  ad.  因此;所以;因而

hence  

/hens/  ad.  因此;由此

thus  

/ðʌs/  ad.  因此;从而;所以

consequently  

/ˈkɒnsɪkwəntli/  ad.  因此;所以

such as/for example/instance  

/ˈɪnstəns/  phrase  比如

take  

/teɪk/  v.  以…为例

be a case in point  

/keɪs/  phrase  一个恰当的例子

in a word/in short  

/ʃɔːt/  phrase  总之;简言之

in conclusion  

/kənˈkluːʒn/  phrase  最后

to sum up  

/sʌm/  phrase  总之;概括地说

in brief  

/briːf/  phrase  简言之

in general  

/ˈdʒenrəl/  phrase  总的说来;从总体上看

cause  

/kɔːz/  n.  原因;起因

v.  造成;引起;导致

explanation  

/ˌekspləˈneɪʃn/  n.  解释

since/as/due to/in that  

/djuː/  phrase  由于;因为

owing to  

/ˈəʊɪŋ/  phrase  因为;由于

contribute to  

/kənˈtrɪbjuːt/  phrase  是…的原因之一

lead to  

/liːd/  phrase  导致

for the sake of  

/seɪk/  phrase  为了

thanks to    

phrase  由于;幸亏

out of    

phrase  由于;出于

in view of  

/vjuː/  phrase  鉴于;考虑到

above  

/əˈbʌv/  a.  上述的

following  

/ˈfɒləʊɪŋ/  a.  下述的;下列的

merely/simply  

/ˈmɪəli/  ad.  仅仅;只不过

especially  

/ɪˈspeʃəli/  ad.  尤其;特别

particularly  

/pəˈtɪkjələli/  ad.  特别;尤其

as long as    

phrase  只要

only if    

phrase  只要…就;只有

actually  

/ˈæktʃuəli/  ad.  实际上;事实上

indeed  

/ɪnˈdiːd/  prep.  其实;实际上

once  

/wʌns/  conj.  一…就;一旦;当…时候

let alone  

/əˈləʊn/  phrase  更不用说

be bound to  

/baʊnd/  phrase  一定会;很可能会

regardless of  

/rɪˈɡɑːdləs/  phrase  不顾;不管

meanwhile  

/ˈmiːnwaɪl/  ad.  同时;与此同时

doubtless/without doubt  

/ˈdaʊtləs/  ad.  大概;几乎肯定地

lie in  

/laɪ/  phrase  在于