英语四级听力的新闻是很多小伙伴头疼的一个内容,小编建议各位同学在备考四级听力的同时,多积累不同场景的高频词汇。今天小编为大家整理了英语四级听力新闻场景词汇,希望对你有所帮助。

News Report Words

报道来源 · source       

001.   update  /ˌʌpˈdeɪt/  n.  最新消息;快讯

002.   news agency  /ˈeɪdʒənsi/    通讯社

003.   with    Prep.  为…工作;受雇于

004.   daily  /ˈdeɪli/  n.  日报

005.   article  /ˈɑːtɪk(ə)l/  n.  文章;论文;报道

006.   commentary  /ˈkɒməntri/  n.  批评;议论

007.   journal  /ˈdʒɜːnl/  n.  报纸;杂志

008.   statement  /ˈsteɪtmənt/  n.  声明;报告

009.   publish  /ˈpʌblɪʃ/  v.  发表;刊登

010.   release  /rɪˈliːs/  v.  公开;发布

011.   announce  /əˈnaʊns/  v.  宣布

何事 · What     

012.   emergency  /ɪˈmɜːdʒənsi/  n.  突发事件;紧急情况

013.   incident  /ˈɪnsɪdənt/  n.  严重事件;暴力 事件

交通事故     

014.   accident  /ˈæksɪdənt/  n.  (交通)事故;不测事件

015.   car accident      车祸

016.   traffic accident      交通事故

017.   vehicle  /ˈviːəkl/  n.  交通工具;车辆

018.   self-driving car      自动驾驶汽车

019.   test drive      试驾

020.   serious/severe/minor accident  /ˈsɪəriəs/ /sɪˈvɪə(r)/ /ˈmaɪnə(r)/    严重/轻微事故

021.   crash  /kræʃ/ /rek/  n./v.  撞车;相撞

022.   knock down    n.  撞倒

023.   anchor  /ˈæŋkə(r)/  n.  锚;刹车

024.   drop/lay at anchor      抛锚

025.   overturn    v.  翻倒

026.   run into    a.  撞上

027.   sink    v.  下沉;沉没

028.   handbrake    n.  手刹

029.   slam on the anchors      突然猛刹车

030.   barrier  /ˈbæriə(r)/  n.  障碍物;升降栏

031.   road barrier      路障

032.   block  /blɒk/  v.  堵住;堵塞

033.   burn  /bɜːn/  v.  燃烧;烧毁

034.   come to a halt  /hɔːlt/    停下来

035.   merge into the traffic  /mɜːdʒ/    并道

036.   slow down      减速

037.   emergency landing  /ɪˈmɜːdʒənsi/ /ˈlændɪŋ/    紧急迫降

038.   wrecked  /rekt/  a.  失事的;毁坏的

自然灾害     

039.   weather forecast  /ˈfɔːkɑːst/    天气预报

040.   bad weather      恶劣的天气

041.   extreme weather conditions  /ɪkˈstriːm/    极端天气状况

042.   hit    v.  到达(某地);危害

043.   biting wind  /ˈbaɪtɪŋ/    刺骨的寒风

044.   chill  /tʃɪl/  n.  寒冷;寒意

045.   thick clouds  /θɪk/    密云

046.   heavy fog  /fɒɡ/    浓雾

047.   heavy snow      大雪

048.   frozen  /ˈfrəʊz(ə)n/  a.  冻硬的

049.   strong current  /ˈkʌrənt/    强大水流

050.   strong winds      大风;强风

051.   storm    n.  暴风雨

052.   orange alert/warning  /əˈlɜːt/ /ˈwɔːnɪŋ/  a.  橙色预警

053.   minus  /ˈmaɪnəs/  Prep.  零下

054.   degree  /dɪˈɡriː/  n.  度数(温度单位)

055.   celsius  /ˈselsiəs/  a.  摄氏的

056.   catch fire  /kætʃ/    着火

057.   forest/bush fire  /ˈfɒrɪst/ /bʊʃ/    丛林火灾

058.   house fire      住宅火灾

059.   flood  /flʌd/  n.  洪水;水灾

060.   wave  /weɪv/  n.  海浪

061.   collapse  /kəˈlæps/  n./v.  倒塌;坍塌

062.   wash/sweep away  /swiːp/  v.  冲走

063.   stuck  /stʌk/  a.  被困住的;陷入困境的

064.   trap  /træp/  v.  使落入险境

暴力 事件     

065.   attack  /əˈtæk/  n./v.  袭击;攻击

066.   launch/make/mount an attack  /lɔːntʃ/ /maʊnt/    发起攻击/发动进攻

067.   terrorist  /ˈterərɪst/    恐怖主义者;恐怖分子

068.   terrorist attack      恐怖袭击

069.   attacker  /əˈtækə(r)/  n.  袭击者

070.   extremist  /ɪkˈstriːmɪst/  n.  极端分子

071.   gunman  /ˈɡʌnmən/  n.  持枪歹徒

072.   violence  /ˈvaɪələns/  n.  暴力;暴行

073.   under attack      受到攻击

074.   break out      (战争、殴斗等)爆发;突发

075.   military  /ˈmɪlətri/  n.  军队;军方

076.   border  /ˈbɔːdə(r)/  n.  边界;边界地区

077.   break into  /breɪk/    闯入

078.   killing    n.  谋杀

079.   target  /ˈtɑːɡɪt/  v.  把…作为攻击目标

080.   threaten  /ˈθret(ə)n/  v.  扬言要;威胁

失踪/丢东西/偷盗     

081.   loss/disappearance  /ˌdɪsəˈpɪərəns/  n.  丢失/失踪

082.   herd  /hɜːd/  n.  兽群;牧群

083.   adult    a.  成年的

084.   fencing  /ˈfensɪŋ/  n.  围墙;栅栏

085.   run away      逃跑

086.   long-lost    a.  杳无音信的

087.   wildlife  /ˈwaɪldlaɪf/  n.  野生动物

088.   trail  /treɪl/  n.  痕迹

089.   slip off  /slɪp/    滑落

090.   recover  /rɪˈkʌvə(r)/  v.  找回;找到

091.   claim  /kleɪm/  v.  认领

092.   reward  /rɪˈwɔːd/  n.  奖励;报酬

093.   gratitude  /ˈɡrætɪtjuːd/  n.  感激之情

094.   kindness  /ˈkaɪndnəs/  n.  善良

095.   theft  /θeft/  n.  偷;偷窃

096.   steal  /stiːl/  v.  偷;窃取

097.   robbery  /ˈrɒbəri/  n.  盗窃;抢劫;掠夺

098.   possession  /pəˈzeʃn/  n.  私人物品

099.   property  /ˈprɒpəti/  n.  财产;财物

100.   worth  /wɜːθ/  a.  有…价值;值…钱

101.   value  /ˈvæljuː/  v.  给…估价

102.   valuable  /ˈvæljuəbl/  a.  很值钱的;贵重的

103.   hide  /haɪd/  v.  藏

104.   hand  /hænd/  v.  上交

105.   return  /rɪˈtɜːn/  v.  退还

106.   attempted  /əˈtemptɪd/  a.  未遂的

107.   compensate  /ˈkɒmpenseɪt/  v.  补偿;赔偿

社会问题(就业、健康、商业、经济等)     

108.   crisis  /ˈkraɪsɪs/  n.  危机

109.   headache  /ˈhedeɪk/  n.  令人头痛的事物

110.   economic crisis  /ˌiːkəˈnɒmɪk/    经济危机

111.   economic recovery  /rɪˈkʌvəri/    经济复苏

112.   improve people’s livelihood  /ˈlaɪvlihʊd/    改善民生

113.   basic social protection      基本社会保障

114.   employment trend  /ɪmˈplɔɪmənt/    就业趋势

115.   levels of employment      就业水平

116.   unemployment  /ˌʌnɪmˈplɔɪmənt/  n.  失业人数

117.   unemployed  /ˌʌnɪmˈplɔɪd/  a.  失业的

118.   budget deficit  /ˈbʌdʒɪt/ /ˈdefɪsɪt/    预算赤字

119.   investment  /ɪnˈvestmənt/  n.  投资

120.   poor service      服务差

121.   innovation  /ˌɪnəˈveɪʃ(ə)n/  n.  创新

122.   competition  /ˌkɒmpəˈtɪʃn/  n.  竞争

123.   diplomatic relations  /ˌdɪpləˈmætɪk/    外交关系

124.   psychological problems  /ˌsaɪkəˈlɒdʒɪk(ə)l/    心理问题

125.   obesity  /əʊˈbiːsəti/  n.  肥胖症

126.   medicine  /ˈmedsn; ˈmedɪsn/  n.  医学

127.   heart disease      心脏病

128.   high blood pressure  /ˈpreʃə(r)/    高血压

129.   quit  /kwɪt/  v.  戒掉

130.   law  /lɔː/  n.  法律

131.   under    Prep.  根据/按照(法律或制度等)

132.   pass  /pɑːs/  v.  经表决通过(动议、法律等)

133.   facility  /fəˈsɪləti/  n.  设施;设备

134.   utility services  /juːˈtɪləti/    公用服务设施;公用设施

135.   capacity  /kəˈpæsəti/  n.  容纳能力

136.   environment-friendly    a.  对环境有利的

137.   cultural bias  /ˈbaɪəs/    文化偏见

138.   discrimination  /dɪˌskrɪmɪˈneɪʃn/  n.  区别对待;歧视

139.   reliance  /rɪˈlaɪəns/  n.  依赖

140.   appearance  /əˈpɪərəns/  n.  到来;出现

141.   complaint  /kəmˈpleɪnt/  n.  抱怨;投诉

142.   criticism  /ˈkrɪtɪsɪzəm/  n.  批评;指责

143.   arise controversy  /əˈraɪz/ /ˈkɒntrəvɜːsi/  n.  出现/引起争议

144.   raise concerns  /reɪz/ /kənˈsɜːnz/  n.  引起关注

造成的伤害/影响

145.   condition  /kənˈdɪʃn/  n.  状态;状况

146.   injure  /ˈɪndʒə(r)/  n./v.  受伤

147.   injured  /ˈɪndʒəd/  a.  受伤的

148.   fatal  /ˈfeɪt(ə)l/  a.  致命的

149.   non-life-threatening  /ˈθretnɪŋ/  a.  无生命威胁的

150.   minor injury  /ˈmaɪnə(r)/    轻伤

151.   uninjured  /ʌnˈɪndʒəd/  a.  安然无恙

152.   alive  /əˈlaɪv/  a.  活着的

153.   alive or dead  /ded/    是死是活

154.   death  /deθ/  n.  死亡

155.   claim  /kleɪm/  v.  夺去(生命)

156.   on the spot  /spɒt/    当场

157.   harm  /hɑːm/  n./v.  伤害

158.   disappear  /ˌdɪsəˈpɪə(r)/  v.  消失

159.   drown  /draʊn/  v.  淹死;溺死

160.   bury  /ˈberi/  v.  埋藏

161.   be buried alive      活埋

162.   fall    v.  跌落

163.   hit    v.  撞击(造成损伤)

164.   escape  /ɪˈskeɪp/  v.  逃脱;幸免于难

165.   lost contact with      失联

166.   destroy/damage  /dɪˈstrɔɪ/ /ˈdæmɪdʒ/  v.  破坏

167.   lose    v.  损失;失去

168.   unclear  /ˌʌnˈklɪə(r)/  a.  不清楚的;不确定的

169.   discourage  /dɪsˈkʌrɪdʒ/  v.  阻止;使不愿意

170.   force  /fɔːs/  v.  强迫;迫使

171.   level  /ˈlev(ə)l/  n.  程度

172.   deteriorate  /dɪˈtɪəriəreɪt/  v.  恶化

173.   worsen  /ˈwɜːsn/  v.  变得更糟

174.   worsening  /ˈwɜːsənɪŋ/  a.  日益恶化的

175.   depressing  /dɪˈpresɪŋ/  a.  令人沮丧的

176.   ever-growing    a.  日益增长的

177.   harmful  /ˈhɑːmf(ə)l/  a.  有害的

178.   unbearable  /ʌnˈbeərəb(ə)l/  a.  无法忍受的

179.   overcrowding  /ˌəʊvəˈkraʊdɪŋ/  n.  过度拥挤

180.   delay  /dɪˈleɪ/  n.  延误

181.   complaint   n. 抱怨

何故 · Why     

182.   cause  /kɔːz/  n.  原因

183.   root cause  /ruːt/    根本原因

184.   lead to/cause/produce/account for  /liːd/ /əˈkaʊnt/    导致

185.   due  /djuː/  a.  由于;因为

186.   play a part    a.  在……中起一份作用

187.   identify the reasons  /aɪˈdentɪfaɪ/    找到原因

188.   follow    v.  是…的必然结果

189.   responsible for sth      作为原因

190.   incidence  /ˈɪnsɪdəns/  n.  发生率

191.   by accident  /ˈæksɪdənt/    偶然;意外地

192.   accidental  /ˌæksɪˈdentl/  a.  意外的

193.   accidental death      意外死亡

194.   intentional  /ɪnˈtenʃənl/  a.  故意的

195.   intentional attack      蓄意攻击

196.   automatic braking/self-parking  /ˌɔːtəˈmætɪk/    自动刹车

197.   malfunction/out of order  /ˌmælˈfʌŋkʃn/  v.  运转失常;出现故障

198.   distracted  /dɪˈstræktɪd/  a.  注意力分散的

199.   absent-minded  /ˌæbsənt ˈmaɪndɪd/  a.  心不在焉的

200.   tired  /ˈtaɪəd/  a.  疲劳的

201.   doze  /dəʊz/  v.  打瞌睡

202.   mistakenly  /mɪˈsteɪkənli/  ad.  错误地

203.   mix up/confuse  /kənˈfjuːz/    混淆

204.   bear  /beə(r)/  v.  承担责任

205.   bear the responsibility for  /rɪˌspɒnsəˈbɪləti/    对…负责

解决方式 · How     

及时救援     

206.   respond  /rɪˈspɒnd/  v.  响应

207.   urgent  /ˈɜːdʒənt/  a.  紧急的;迫切的

208.   arrange  /əˈreɪndʒ/  v.  安排;筹备

209.   crew  /kruː/  n.  专业团队

210.   inform/notify  /ɪnˈfɔːm/ /ˈnəʊtɪfaɪ/  v.  通知

211.   cooperate  /kəʊˈɒpəreɪt/  v.  合作;协作

212.   rescue  /ˈreskjuː/  v.  营救;抢救

213.   rescue efforts/operation  /ˈefət/ /ˌɒpəˈreɪʃ(ə)n/    救援工作

214.   check  /tʃek/  v.  检查;核查

215.   surgical operation  /ˈsɜːdʒɪkl/    外科手术

216.   be underway  /ˌʌndəˈweɪ/    处理之中;进行中

217.   via  /ˈvaɪə/  Prep.  通过

218.   ambulance  /ˈæmbjələns/  n.  救护车

219.   lifeboat  /ˈlaɪfbəʊt/  n.  救生艇

220.   firefighter  /ˈfaɪəfaɪtə(r)/  n.  消防队员

221.   fire department  /ˈfaɪə dɪpɑːtmənt/    消防部门

222.   fire engine  /'faɪə 'endʒɪn/  n.  消防车

223.   reinforcement  /ˌriːɪnˈfɔːsmənt/  n.  援军;增援警力

224.   helicopter  /ˈhelɪkɒptə(r)/  n.  直升机

225.   seal  /siːl/  v.  关闭;封闭

226.   cleanup  /ˈkliːnʌp/  n.  清扫工作

227.   remove/get rid of  /rɪˈmuːv/ /rɪd/    去除;使消失

228.   drive away      赶走

229.   warn  /wɔːn/  v.  劝告;警告

230.   evacuate  /ɪˈvækjueɪt/  v.  撤离

231.   transfer  /trænsˈfɜː(r)/  v.  转移;搬迁

232.   repair  /rɪˈpeə(r)/  v.  修理

233.   supply  /səˈplaɪ/  n.  补给

234.   contain  /kənˈteɪn/  v.  控制;防止…蔓延

235.   renovate  /ˈrenəveɪt/  v.  修复;翻新

236.   rebuild  /ˌriːˈbɪld/  v.  重建

237.   recovery efforts  /rɪˈkʌvəri/  n.  重建工作;恢复工作

238.   catch/capture  /ˈkæptʃə(r)/  v.  捕获

239.   turn over      转交

240.   shelter  /ˈʃeltə(r)/  n.  收容所

241.   facility  /fəˈsɪləti/  n.  (供特定用途的)场所

242.   shut down border crossings  /ˈbɔːdə(r)/    关闭边境口岸

243.   take safety precautions  /prɪˈkɔːʃn/    采取安全措施

244.   security personnel  /sɪˈkjʊərəti/ /ˌpɜːsəˈnel/    安保人员

245.   monitoring system  /'mɒnɪtərɪŋ/    监控系统

246.   safety  /ˈseɪfti/  n.  安全处所

247.   recover  /rɪˈkʌvə(r)/  v.  恢复

248.   make it through  /θruː/    渡过难关

249.   under control      处于控制之下

250.   normal  /ˈnɔːm(ə)l/  a.  正常的

警察破案     

251.   collect/gather  /kəˈlekt/  v.  搜集;收集

252.   identify    v.  找到;发现

253.   proof/evidence  /pruːf/ /ˈevɪdəns/  n.  证据;证明

254.   judgment    n.  判断

255.   question  /ˈkwestʃən/  v.  质询

256.   track  /træk/  v.  跟踪

257.   hunt  /hʌnt/  v.  搜寻;搜索

258.   arrest  /əˈrest/  v.  逮捕;拘留

259.   at large      未被捕的

260.   issue a warning      给予警告

261.   violate  /ˈvaɪəleɪt/  v.  违反规定

262.   fine  /faɪn/  v.  处…以罚金

263.   close    v.  停业;关闭

264.   penalty  /ˈpenəlti/  n.  处罚

多方合作     

265.   take steps/measures      采取措施

266.   approach  /əˈprəʊtʃ/  n.  方式;方法

267.   address/deal/cope with/handle/fix  /kəʊp/ /ˈhænd(ə)l/    解决;处理

268.   realize  /ˈriːəlaɪz/  v.  认识到;意识到

269.   be taken seriously  /ˈsɪəriəsli/    重视

270.   program  /ˈprəʊɡræm/  n.  计划;方案

271.   move    n.  行动

272.   objective/purpose  /əbˈdʒektɪv/ /ˈpɜːpəs/  n.  目标;目的

273.   launch a campaign  /lɔːntʃ/ /kæmˈpeɪn/    发起运动

274.   promote  /prəˈməʊt/  v.  促进;推动

275.   advertise  /ˈædvətaɪz/  v.  展现;宣传

276.   intend  /ɪnˈtend/  v.  打算;计划;想要

277.   propose  /prəˈpəʊz/  v.  提议;建议

278.   proposal  /prəˈpəʊzl/  n.  提议;建议

279.   appeal/call for  /əˈpiːl/    呼吁;恳求

280.   aim  /eɪm/  v.  力争做到

281.   promise/pledge  /ˈprɒmɪs/ /pledʒ/  v.  承诺;答应

282.   guarantee/assure  /ˌɡærənˈtiː/ /əˈʃʊə(r)/  v.  保证

283.   satisfy  /ˈsætɪsfaɪ/  v.  满足

284.   support  /səˈpɔːt/  n.  支持;资助

285.   fund  /fʌnd/  n.  资金

286.   agreement  /əˈɡriːmənt/  n.  协议;契约

287.   suspend  /səˈspend/  v.  暂停;中止

288.   drop/abandon  /əˈbændən/  v.  终止;放弃

289.   introduce  /ˌɪntrəˈdjuːs/  v.  推行;实施

290.   reduce  /rɪˈdjuːs/  v.  减少

291.   limit  /ˈlɪmɪt/  v.  限制

292.   urge  /ɜːdʒ/  v.  敦促;力劝

293.   refuse  /rɪˈfjuːz/  v.  拒绝

294.   forbid/ban  /fəˈbɪd/  v.  禁止;不准

295.   prohibit  /prəˈhɪbɪt/  v.  阻止

296.   replace  /rɪˈpleɪs/  v.  替换

297.   establish  /ɪˈstæblɪʃ/  v.  建立

298.   devise  /dɪˈvaɪz/  v.  发明;设计

299.   comment  /ˈkɒment/  v.  作出评论

300.   come into effect      开始生效;开始实施

301.   practical  /ˈpræktɪkl/  a.  切实可行的

302.   affordable  /əˈfɔːdəb(ə)l/  a.  负担的起的

303.   effective  /ɪˈfektɪv/  a.  有效的

304.   efficient  /ɪˈfɪʃnt/  a.  效率高的

305.   smoothly  /ˈsmuːðli/  ad.  顺利地

306.   transform  /trænsˈfɔːm/  v.  使改观

307.   pointless  /ˈpɔɪntləs/  a.  无意义的;不值得做的

308.   step in      介入;干预

309.   joint efforts  /dʒɔɪnt/  a.  共同努力

310.   follow suit  /suːt/    跟着做;仿效

何地 · Where     

311.   spot  /spɒt/  n.  地点;场所

312.   block  /blɒk/  n.  大楼;街区

313.   floor/storey  /ˈstɔːri/  n.  楼层

314.   construction site  /kənˈstrʌkʃn/    建筑工地

315.   underground elevator  /ˈelɪveɪtə(r)/    地下电梯

316.   basement  /ˈbeɪsmənt/  n.  地下室

317.   mine  /maɪn/  n.  矿井

318.   deserted  /dɪˈzɜːtɪd/  a.  无人居住的

319.   vacant  /ˈveɪkənt/  a.  空着的

320.   cover  /ˈkʌvə(r)/  v.  包括;涉及

321.   region  /ˈriːdʒən/  n.  地区;地方

何人 · Who     

322.   representative  /ˌreprɪˈzentətɪv/  n.  代表

323.   unnamed  /ˌʌnˈneɪmd/  a.  未披露姓名的

324.   administration  /ədˌmɪnɪˈstreɪʃ(ə)n/  n.  管理部门

325.   government official  /əˈfɪʃ(ə)l/  n.  政府官员

326.   politician  /ˌpɒləˈtɪʃn/  n.  政治家

327.   mayor  /meə(r)/  n.  市长;镇长

328.   official  /əˈfɪʃ(ə)l/  n.  要员;官员

329.   director  /dəˈrektə(r)/  n.  负责人

330.   authority  /ɔːˈθɒrəti/  n.  当局;官方

331.   expert  /ˈekspɜːt/  n.  专家

332.   folk/civilian  /fəʊk/ /səˈvɪliən/  n.  普通百姓

333.   college students      大学生

334.   owner  /ˈəʊnə(r)/  n.  主人

335.   tourist/visitor  /ˈtʊərɪst/  n.  游客

336.   passenger  /ˈpæsɪndʒə(r)/  n.  乘客

337.   pedestrian  /pəˈdestriən/  n.  行人;步行者

338.   organization  /ˌɔːɡənaɪˈzeɪʃn/  n.  组织;机构

339.   agency  /ˈeɪdʒənsi/  n.  (政府的)专门机构

340.   Department of Public Health      公共卫生部

341.   Department of Health      卫生部

342.   International Labour Organization  /ˈleɪbə(r)/    国际劳工组织

343.   Ministry of Defence  /ˈmɪnɪstri/ /dɪˈfens/    国防部

344.   Environment Protection Agency      环保局

345.   Emergency Response Department      应急部门

346.   Postal Service      邮政

赛事报道     

347.   sports event  /ɪˈvent/    体育赛事

348.   competition  /ˌkɒmpəˈtɪʃn/  n.  竞争;角逐

349.   compete  /kəmˈpiːt/  v.  竞争

350.   race  /reɪs/  n.  赛跑;速度竞赛

351.   competitor/participant  /kəmˈpetɪtə(r)/ /pɑːˈtɪsɪpənt/  n.  参赛者

352.   finishing line      (赛跑的)终点线

353.   champion  /ˈtʃæmpiən/  n.  冠军

354.   win a prize  /praɪz/  v.  得奖

355.   cash prize  /kæʃ/    现金奖励(赏)

356.   set a record    v.  创造记录

357.   break a record  /ˈrekɔːd/    打破记录

358.   field  /fiːld/  n.  运动场

359.   quit  /kwɪt/  v.  退出(比赛)

360.   quit the competition for good      永久退赛

以上就是关于英语四级听力新闻场景词汇的全部内容啦,大家一定要认真积累巩固不同场景的词汇哦。