Lesson  Three

字母:E e  F f

音标:/ʊ/  /u:/   /ɜ:/   /ə/

 

E e  email   /'i:meɪl/ 电子邮件

        E.T.    /i:'ti:/ 外星人

        Egypt   /'i:dʒɪpt / 埃及

        E is for easy. E代表简单。 

        Take it easy and enjoy your life! 放轻松,享受人生吧! 

 

F f    FedEx  /fɛdɛks/ 联邦快递

        Facebook   /feɪsbʊk/ “国际版”人人 

        flu   /flu:/ 流感

        Finland  / 'finlənd / 芬兰

        F is for fun. F代表乐趣。 

        Go out and have some fun! 出去逛逛,找点乐子吧! 

 

/ʊ/ 口型与要领:短元音

                        舌端离开下齿

                        舌身收缩

                        舌后部抬高 

                        唇形自然收圆,稍向前突出

book  /bʊk/书

cook  /kʊk/ 厨师

hood  /hʊd/头巾

woman  / 'wʊmən/ 女人

She is good-looking. 她挺好看的。

I'd like to book a room.我需要预定一个房间。 

 

/u:/ 口型与要领:长元音

                         舌端离开下齿

                         舌后部抬高

                         唇形尽量收缩得小而圆,并且向前突出

moon   /mu:n/ 月亮 

school   / sku:l / 学校

shoe   /ʃu:/ 鞋子

fruit  / fru:t / 水果

Cool it! 冷静点! 
That's true. 真的! 

 

/ɜ:/ 口型与要领:长元音
                        舌端离开下齿             

                        舌中部抬高,接近/e/的舌位

                        唇形扁平,向左右稍微拉开

bird   / bɜ:d/鸟

girl   /gɜ:l/ 女孩

work   /wɜ:k/ 工作

T-shirt  / 'ti:ʃɜ:t/ T恤

It's too dirty. 太脏了! 

 

/ə/ 口型与要领:短元音
                       舌端离开下齿

                       舌身平展而放松

                       唇形扁平,放松

banana  / bə'nɑ:nə/ 香蕉

water  /'wɒ:tə/ 水

summer  / 'sʌmə/ 夏天

teacher  / 'ti:tʃə / 老师

Knowledge is power. 知识就是力量。 

 

内容来自零基础英语从头学社团 社刊《音标开口说学习笔记》