English Grammar is a piece of cake. 这句话直接翻译过来呢,就是英语语法就是一块蛋糕。当然,真正含义是英语语法非常简单,这里a piece of cake一块蛋糕表示小事一桩。我们来看一下,以下是接下来我们将学到的语法架构。                 


                                     7个时态+3个从句+2个语态

从零基础到流利英语

 

Luckydog老师亲自定制的精品社刊,包含了Luckydog老师公开课的课程内容、视频回顾、学习笔记、预习以及作业帖。适合零基础学员自学、组队学习,大家快来看看吧!精彩内容请点击》》》

 

【老师介绍】

 

Luckydog,英语名师,英文之声主播,国内一线英语培训机构教学顾问,在线英语教育创始人。

相关公开课请点击》》》