词汇的积累是英语四六级考试中最基础也是最重要的一部分,为了帮助考生们更加有效的备考,以下小编整理的关于英语四级听力听力篇章场景词汇,供大家备考。

听力篇章-健康生活

001. healthy life  /ˈhelθi/    健康生活

002. health-conscious  /ˈkɒnʃəs/  a.  重视健康的

003. well-being  /ˈwel biːɪŋ/  n.  健康;安乐;康乐

004. health issues  /ˈɪʃuː/    健康问题

005. health conditions  /kənˈdɪʃn/    健康状况

006. body and mind  /maɪnd/    身心

007. psychological problems  /ˌsaɪkəˈlɒdʒɪk(ə)l/    心理问题

008. mental health  /ˈmentl/    心理健康

009. poor health  /pɔː(r)/  ad.  身体欠佳

010. living habits  /ˈlɪvɪŋ/ /ˈhæbɪt/    生活习惯

011. quality of life  /ˈkwɒləti/    生活质量

012. health benefits  /ˈbenɪfɪt/    保健作用

013. risk factor  /rɪsk/    风险因素

014. weight  /weɪ/  v.  有…重

015. body weight  /weɪt/  n.  体重

016. weight gain  /ɡeɪn/    体重增加

017. overweight  /ˌəʊvəˈweɪt/  a.  太胖的

018. obese  /əʊˈbiːs/  a.  臃肿的;虚胖的

019. lose weight    v.  减肥

020. eating habits      饮食习惯

021. diet  /ˈdaɪət/  v.  节食

022. dieting  /'daiətiŋ/  n.  节食

023. thinness  /ˈθɪnnəs/  n.  瘦

024. slim  /slɪm/  a.  苗条的

025. food variety  /vəˈraɪəti/    饮食多样化

026. nutrition  /njuˈtrɪʃ(ə)n/  n.  营养

027. nutritious  /njuˈtrɪʃəs/  a.  营养丰富的

028. nutritional value  /njuˈtrɪʃən(ə)l/    营养价值

029. nutrient  /ˈnjuːtriənt/  n.  营养物

030. calorie    n.  卡路里

031. cereal  /ˈsɪəriəl/  n.  谷类食物

032. dairy products  /ˈdeəri/    乳制品,奶制品

033. fat  /fæt/  n.  脂肪

034. sugary food  /ˈʃʊɡəri/    甜食

035. incompatible  /ˌɪnkəmˈpætəbl/  a.  禁忌的;互斥的

036. poisonous  /ˈpɔɪzənəs/  a.  引起中毒的

037. stay fresh  /freʃ/  v.  保鲜

038. mineral  /ˈmɪnərəl/  n.  矿物质

039. protein  /ˈprəʊtiːn/  n.  蛋白质

040. digest  /daɪˈdʒest/  v.  消化

041. sleep duration  /djuˈreɪʃn/    睡眠持续时间

042. decline in sleep  /dɪˈklaɪn/    睡眠减少

043. lack of sleep/sleep-deprived  /læk/ /dɪˈpraɪvd/    缺少睡眠

044. improve the quality of sleep      提高睡眠质量

045. sufficient sleep  /səˈfɪʃ(ə)nt/    充足的睡眠

046. disease/disorder  /dɪˈziːz/ /dɪsˈɔːdə(r)/  n.  疾病

047. illness/sickness  /ˈɪlnəs/ /ˈsɪknəs/  n.  疾病

048. fall ill  /ɪl/    生病;病倒

049. unwell  /ʌnˈwel/  a.  有恙;不适

050. weak  /wiːk/  a.  虚弱的;无力的

051. develop  /dɪˈveləp/  v.  患病

052. fight off illness  /faɪt/ /ˈɪlnəs/    战胜疾病

053. mind function  /ˈfʌŋkʃ(ə)n/  n.  心智功能

054. deteriorate  /dɪˈtɪəriəreɪt/  v.  退化

055. alzheimer’s  /ˈaltshaɪmə/  n.  老年痴呆症

056. memory loss  /ˈmeməri/ /lɒs/    失忆;健忘

057. memory decline  /dɪˈklaɪn/    记忆下降

058. age  /eɪdʒ/  v.  变老

059. ageing process  /ˈeɪdʒɪŋ/ /ˈprəʊses/    衰老过程

060. high blood pressure  /ˈpreʃə(r)/  n.  血压

061. blood cancer  /blʌd/ /ˈkænsə(r)/    血癌

062. blood flow  /fləʊ/    血流

063. blood sample  /ˈsɑːmpl/    血液样本

064. blood circulation  /ˌsɜːkjəˈleɪʃn/    血液循环

065. radiation  /ˌreɪdiˈeɪʃn/    辐射

066. exposure to radiation  /ɪkˈspəʊʒə(r)/    受到辐射

067. physical damage  /ˈfɪzɪk(ə)l/ /ˈdæmɪdʒ/    身体伤害

068. heart attack  /əˈtæk/    心脏病发作

069. diabetes  /ˌdaɪəˈbiːtiːz/  n.  糖尿病

070. immunity  /ɪˈmjuːnəti/  n.  免疫力

071. immune system  /ɪˈmjuːn/    免疫系统

072. auto-immune disease  /ˌɔːtəʊɪˈmjuːn/    自身免疫性疾病

073. decrease immune function  /ˈfʌŋkʃ(ə)n/    降低免疫功能

074. immune to diseases  /ɪˈmjuːn/    对疾病免疫

075. aching  /ˈeɪkɪŋ/  a.  疼痛的

076. pain  /peɪn/  n.  (身体上的)疼痛

077. muscle soreness  /ˈsɔːnəs/    肌肉酸痛

078. test eyesight  /ˈaɪsaɪt/    视力测试

079. protect the eyesight      保护视力

080. depression  /dɪˈpreʃn/  n.  抑郁

081. control emotions  /ɪˈməʊʃn/  n.  控制情绪

082. negative emotions  /ˈneɡətɪv/    负面情绪

083. stress  /stres/  n.  压力

084. stress hormones  /stres/ /ˈhɔːməʊn/    压力激素

085. wounded  /ˈwuːndɪd/  a.  受伤的

086. disabled  /dɪsˈeɪb(ə)ld/  a.  有残疾的

087. muscle  /ˈmʌsl/  n.  肌肉

088. strain  /streɪn/  v.  损伤;拉伤

089. tear  /teə(r)/  n.  撕裂

090. physical symptom  /ˈsɪmptəm/  n.  体征

091. heart beat/rate  /biːt/ /reɪt/    心跳/心率

092. body temperature/heat  /ˈtemprətʃə(r)/ /hiːt/  n.  体温

093. infect  /ɪnˈfekt/  v.  传染

094. infection  /ɪnˈfekʃn/  n.  传染;感染

095. surgeon  /ˈsɜːdʒən/  n.  外科医生

096. case  /keɪs/  n.  病例

097. treat/cure  /triːt/ /kjʊə(r)/  v.  医治;治疗

098. healing  /ˈhiːlɪŋ/  n.  康复;愈合

099. physical therapy  /ˈθerəpi/    物理治疗法

100. prevention  /prɪˈvenʃn/  n.  预防;防止

101. genetic  /dʒəˈnetɪk/  a.  基因的;遗传学的

102. medicine  /ˈmedsn/  n.  药

103. pain-killer  /pein kilə/  n.  止痛药

104. pain-relieving  /rɪˈli:vɪŋ/  n.  止痛

105. repair  /rɪˈpeə(r)/  n.  恢复

106. medicinal value  /məˈdɪsɪnl/  value    药用价值

107. x-ray  /ˈeks reɪ/  n.  X射线;X光

108. scan  /skæn/  v.  扫描

109. medical expenses/hospital bill  /ˈmedɪkl/ /ɪkˈspens/  a.  医药费

110. stay active  /ˈæktɪv/    保持活力

111. energetic  /ˌenəˈdʒetɪk/  a.  精力充沛的

112. length of life  /leŋkθ/    寿命

113. life expectancy  /ɪkˈspektənsi/    预期寿命

114. apply  /əˈplaɪ/  v.  涂;敷

115. cream  /kriːm/  n.  护肤霜

116. relieve/ease  /rɪˈliːv/  v.  减轻;缓和

117. relief  /rɪˈliːf/  n.  减轻;消除

118. workout  /ˈwɜːkaʊt/  n.  锻炼

119. physical exercise      锻炼身体

120. relaxation  /ˌriːlækˈseɪʃn/  n.  放松;休息

听力篇章-学习&工作

121. educate/education  /ˈedʒukeɪt/  n.  教育

122. school work      学业

123. apply to/for  /əˈplaɪ/    申请

124. meet entry requirements  /ˈentri/ /rɪˈkwaɪəmənt/    满足报名要求

125. submit your application  /səbˈmɪt/ /ˌæplɪˈkeɪʃn/    提交申请

126. admissions officer  /ədˈmɪʃ(ə)n/    招生办公室工作人员

127. single-sex/co-educational school      单一性别/男女同校的学校

128. record of scores  /skɔː(r)/    成绩记录

129. reference/recommendation letter  /ˈrefrəns/ /ˌrekəmenˈdeɪʃn/    推荐信

130. personal statement  /ˈpɜːsən(ə)l/ /ˈsteɪtmənt/    个人陈述

131. competency tests  /ˈkɒmpɪtənsi/    能力测验

132. college student      大学生

133. undergraduate  /ˌʌndəˈɡrædʒuət/  n.  本科生

134. field  /fiːld/  n.  专业;学科

135. area  /ˈeəriə/  n.  领域;方面

136. academic interests  /ˌækəˈdemɪk/    学术兴趣

137. major in  /ˈmeɪdʒə(r)/    主修

138. subject  /ˈsʌbdʒɪkt/  n.  学科;课程

139. humanities  /hju:'mænitiz/  n.  人文学科

140. arts    n.  人文科学;文科

141. science  /ˈsaɪəns/  n.  理科

142. engineering  /ˌendʒɪˈnɪərɪŋ/  n.  工程学

143. mathematics  /ˌmæθəˈmætɪks/  n.  数学

144. semester  /sɪˈmestə(r)/  n.  学期

145. session  /ˈseʃ(ə)n/  n.  学年

146. department/division  /dɪˈpɑːtmənt/ /dɪˈvɪʒ(ə)n/  n.  部;部门

147. faculty/school  /ˈfæk(ə)lti/  n.  系;院

148. academic departments  /ˌækəˈdemɪk/    院系部门

149. dean/director  /dəˈrektə(r)/  n.  学院院长;系主任

150. academic adviser  /ədˈvaɪzə(r)/    学术顾问;学业导师

151. educator  /ˈedʒukeɪtə(r)/  n.  教育工作者;教师

152. teaching assistant  /əˈsɪstənt/    助教

153. coach  /kəʊtʃ/  n.  教练

154. campus  /ˈkæmpəs/  n.  校园

155. study environment      学习环境

156. study hall  /hɔːl/    自修室

157. workshop  /ˈwɜːkʃɒp/  n.  研讨会;讲习班

158. laboratory/lab  /ləˈbɒrətri/  n.  实验室

159. interest group      兴趣小组

160. after-class activities      课外活动

161. club/association  /əˌsəʊsiˈeɪʃn/    社团/协会

162. learning style      学习方式;学习类型

163. learning difficulties      学习障碍

164. personalized  /ˈpɜːsənəlaɪzd/  a.  个性化的

165. cultivate good habits  /ˈkʌltɪveɪt/    培养良好习惯

166. stir up interest  /stɜː(r)/    激发兴趣

167. inspire/spark creativity  /spɑːk/ /ˌkriːeɪˈtɪvəti/    激发创造力

168. learn independently  /ˌɪndɪˈpendəntli/    自主学习

169. ability  /əˈbɪləti/  n.  能力

170. professional knowledge/skills  /prəˈfeʃənl/    专业知识/技能

171. analytical skills  /ˌænəˈlɪtɪk(ə)l/    分析能力

172. self-discipline  /ˌself ˈdɪsəplɪn/  n.  自律

173. distraction  /dɪˈstrækʃn/  n.  分散注意力的事

174. enthusiasm  /ɪnˈθjuːziæzəm/  n.  热情;热忱

175. inspire/encourage  /ɪnˈspaɪə(r)/  /ɪnˈkʌrɪdʒ/  v.  激励;鼓励

176. talent  /ˈtælənt/  a.  天赋

177. intelligence  /ɪnˈtelɪdʒəns/  a.  智力

178. intelligent  /ɪnˈtelɪdʒənt/  n.  悟性强的;聪明的

179. natural instinct  /ˈɪnstɪŋkt/    天性

180. bulletin  /ˈbʊlətɪn/    公告

181. enroll sb into a course  /ɪn'rəʊl/    报名参加一门课程

182. optional courses  /ˈɒpʃən(ə)l/    选修课

183. teaching materials  /məˈtɪəriəl/    教材;教学资料

184. academic resources  /rɪˈsɔːs/    学术资源

185. lecture  /ˈlektʃə(r)/  n.  讲座;讲课

186. homework/assignment  /əˈsaɪnmənt/  n.  作业

187. earn/achieve credit  /ɜːn/ /əˈtʃiːv/ /ˈkredɪt/    获得学分

188. grade/score/performance  /pəˈfɔːməns/  n.  成绩

189. minimum grade point average  /ˈmɪnɪməm/ /ˈævərɪdʒ/    最低平均绩点

190. contest/competition  /ˈkɒntest/ /ˌkɒmpəˈtɪʃn/  n.  比赛;竞赛

191. training  /ˈtreɪnɪŋ/  n.  训练;培训

192. counselling  /ˈkaʊnsəlɪŋ/  n.  辅导

193. copy/imitate  /ˈkɒpi/ /ˈɪmɪteɪt/  v.  模仿

194. recite  /rɪˈsaɪt/  v.  背诵

195. memorize  /ˈmeməraɪz/  v.  记住

196. follow/absorb  /ˈfɒləʊ/  v.  理解;掌握

197. enhance/develop skills  /ɪnˈhɑːns/    提高能力

198. handwriting    n.  笔迹;书法

199. normal  /ˈnɔːm(ə)l/  n.  通常标准;一般水平

200. complete/meet graduation requirements  /rɪˈkwaɪəmənt/    达到毕业要求标准

201. apply for graduation  /ˌɡrædʒuˈeɪʃ(ə)n/    申请毕业

202. degree  /dɪˈɡriː/  n.  学位

203. graduate student  /ˈɡrædʒuət/    大学毕业生

204. educational attainments  /ˌedʒuˈkeɪʃən(ə)l/ /əˈteɪnmənt/    学业成就

205. academic achievements  /əˈtʃiːvmənt/    学术成就;学习成绩

206. employment  /ɪmˈplɔɪmənt/  n.  就业

207. job market  /ˈmɑːkɪt/    就业市场

208. careers service  /kəˈrɪə(r)/    就业服务处

209. dig for a job/job search  /dɪɡ/ /sɜːtʃ/  n.  找一份工作

210. identify job opportunities  /aɪˈdentɪfaɪ/    发现工作机会

211. job interview  /ˈɪntəvjuː/    求职面试

212. apply for positions  /pəˈzɪʃn/    申请职位

213. employer  /ɪmˈplɔɪə(r)/  n.  雇主;老板

214. employee  /ɪmˈplɔɪiː/  n.  雇员

215. job seeker  /ˈsiːkə(r)/    求职者

216. be given hiring priority  /ˈhaɪərɪŋ/ /praɪˈɒrəti/    优先录用

217. temporary  /ˈtemprəri/  a.  临时的

218. on-campus/off-campus job  /ˈkæmpəs/    校内/校外工作

219. cover letter  /ˈkʌvə(r)/    求职信

220. resume  /rɪˈzjuːm/  n.  简历

221. demanding  /dɪˈmɑːndɪŋ/  a.  要求高的

222. qualified  /ˈkwɒlɪfaɪd/  a.  符合资格的

223. workforce  /ˈwɜːkfɔːs/  n.  劳动力

224. laborer  /ˈleɪbərə(r)/  n.  工人

225. self-employed  /ˌself ɪmˈplɔɪd/  a.  自由职业的

226. responsibility  /rɪˌspɒnsəˈbɪləti/  n.  职责;任务

227. serve for  /sɜːv/    服务

228. supervise  /ˈsuːpəvaɪz/  v.  监督;管理

229. load  /ləʊd/  n.  工作量

230. work efficiency  /ɪˈfɪʃ(ə)nsi/  n.  工作效率

231. deadline  /ˈdedlaɪn/  n.  截止日期

232. high pay/better-paid      薪水优厚的

233. wage/salary  /weɪdʒ/ /ˈsæləri/  n.  工资

234. bonus  /ˈbəʊnəs/  n.  奖金;津贴

235. career prospects  /ˈprɒspekt/  a.  职业前景

236. promising  /ˈprɒmɪsɪŋ/  a.  有前途的

237. commuting time  /kəˈmjuːtɪŋ/    通勤时间

238. working environment      工作环境

239. balance  /ˈbæləns/  v.  同等重视;平衡

240. career goal    a.  职业目标

听力篇章-天文地理

241. space research  /speɪs/    太空研究

242. space exploration  /ˌekspləˈreɪʃ(ə)n/    太空探索

243. outer space  /ˈaʊtə(r)/    外太空

244. International Space Station  /ˈsteɪʃ(ə)n/    国际空间站

245. space program/project  /ˈprəʊɡræm/ /ˈprɒdʒekt/    太空计划

246. mission  /ˈmɪʃn/  n.  太空飞行任务

247. explorer  /ɪkˈsplɔːrə(r)/  n.  探险者

248. atmosphere  /ˈætməsfɪə(r)/  n.  大气;大气层

249. orbit  /ˈɔːbɪt/  v.  绕轨道运行

250. planet  /ˈplænɪt/  n.  行星

251. Earth  /ɜːθ/  n.  地球

252. moon  /muːn/  n.  月球

253. lunar  /ˈluːnə(r)/  a.  月球的

254. spacecraft  /ˈspeɪskrɑːft/  n.  航天器

255. craft  /krɑːft/  n.  飞行器;飞机

256. space shuttle  /ˈʃʌt(ə)l/    航天飞机

257. orbiter  /ˈɔːbɪtə(r)/  n.  宇宙飞船

258. astronaut  /ˈæstrənɔːt/  n.  宇航员

259. spacesuit  /ˈspeɪssuːt/  n.  航天服

260. vacuum  /ˈvækjuːm/  n.  真空

261. surface  /ˈsɜːfɪs/  n.  表面

262. crew  /kruː/  n.  全体工作人员

263. leftover  /ˈleftəʊvə(r)/  n.  遗留物

264. piece  /piːs/  n.  碎片;碎块

265. equipment  /ɪˈkwɪpmənt/  n.  设备;器材

266. send/launch  /send/ /lɔːntʃ/  v.  发射

267. record  /rɪˈkɔːd/  v.  记录

268. monitor  /ˈmɒnɪtə(r)/  v.  监测

269. map  /mæp/  v.  绘制…的地图

270. crash  /kræʃ/  v.  碰撞;撞击

271. reflector  /rɪˈflektə(r)/  n.  反光玻璃;反光体

272. reach a height  /haɪt/    达到高度

273. gravity  /ˈɡrævəti/  n.  重力

274. lack of gravity  /læk/    失重

275. drift  /drɪft/  v.  缓缓移动/行走;漂浮

276. re-entry  /ˌriː ˈentri/  n.  (太空飞行器的)重返地球大气层

277. locate/situate  /ləʊˈkeɪt/ /ˈsɪtʃueɪt/  v.  位于

278. location  /ləʊˈkeɪʃn/  n.  地方;位置

279. identify your location  /aɪˈdentɪfaɪ/    确定位置

280. area  /ˈeəriə/  n.  面积

281. square mile  /skweə(r)/ /maɪl/    平方英里

282. surround  /səˈraʊnd/  v.  围绕;环绕

283. neighbor  /'neɪbə/  n.  邻国

284. be home to      为…的所在地

285. geography  /dʒiˈɒɡrəfi/  n.  地形;地势

286. geographical  /ˌdʒiːəˈɡræfɪk(ə)l/  a.  地理的

287. geologist  /dʒiˈɒlədʒɪst/  n.  地质学家

288. compass  /ˈkʌmpəs/  n.  指南针

289. horizon  /həˈraɪz(ə)n/  n.  地平线

290. quality  /ˈkwɒləti/  n.  特征;特色

291. continent  /ˈkɒntɪnənt/  n.  大陆;陆地;洲

292. mainland  /ˈmeɪnlænd/  n.  大陆

293. ocean  /ˈəʊʃ(ə)n/  n.  海洋

294. seawater    n.  海水

295. waters    n.  水域

296. bay  /beɪ/  n.  (海或湖的)湾

297. stream  /striːm/  n.  小河;溪

298. flow  /fləʊ/  v.  流;流动

299. coast/shore  /kəʊst/ /ʃɔː(r)/  n.  海岸

300. coastal city  /ˈkəʊst(ə)l/    沿海城市

301. countryside  /ˈkʌntrisaɪd/  n.  乡村;农村

302. mount  /maʊnt/  n.  山;山峰

303. mountain valley  /ˈvæli/    山谷

304. slope  /sləʊp/  n.  山坡

305. rich  /rɪtʃ/  a.  肥沃的;丰产的

306. land  /lænd/  n.  土地

307. soil  /sɔɪl/  n.  土壤

308. wood/forest  /wʊd/ /ˈfɒrɪst/  n.  树林/森林

309. wetland  /ˈwetlənd/  n.  湿地;沼泽地

310. steep  /stiːp/  a.  陡峭的

311. flat  /flæt/  a.  平滑的

312. rocky  /ˈrɒki/  a.  多岩石的

313. soft rock  /sɒft/    软岩

314. height  /haɪt/  n.  高度

315. time zones  /zəʊn/    时区

316. time difference  /ˈdɪfrəns/    时差

317. remote/distant  /rɪˈməʊt/ /ˈdɪstənt/  a.  偏僻的

318. sail  /seɪl/  v.  航行

319. waterway  /ˈwɔːtəweɪ/  n.  水路;航道

320. land  /lænd/  v.  登陆;靠岸

321. explore  /ɪkˈsplɔː(r)/  v.  勘探;考察

322. cover  /ˈkʌvə(r)/  v.  覆盖

323. material  /məˈtɪəriəl/  n.  物质

324. contain  /kənˈteɪn/  v.  含有

325. oil  /ɔɪl/  n.  石油;原油

326. coal  /kəʊl/  n.  煤

327. flood  /flʌd/  n.  洪水;水灾

328. volcanic eruption  /vɒlˈkænɪk/ /ɪˈrʌpʃn/    火山喷发

329. active volcano  /ˈæktɪv/    活火山

听力篇章-环境保护

330. environmental pollution  /ɪnˌvaɪrənˈment(ə)l/ pollution    环境污染

331. natural environment  /ˈnætʃrəl/    自然环境

332. environmentalist  /ɪnˌvaɪrənˈmentəlɪst/  n.  环境保护论者

333. preserve  /prɪˈzɜːv/  v.  保护

334. exploit natural resources  /ɪkˈsplɔɪt/  n.  开发自然资源

335. polluted  /pəˈluːtɪd/  a.  受污染的

336. water supply  /səˈplaɪ/    供水系统;水源

337. temperature  /ˈtemprətʃə(r)/  n.  温度;气温

338. dry  /draɪ/  a.  干的;干燥的

339. moist  /mɔɪst/  a.  微湿的;湿润的

340. visible  /ˈvɪzəb(ə)l/  a.  看得见的;可见的

341. light  /laɪt/  n.  光;光线

342. global warming  /ˈwɔːmɪŋ/    全球变暖

343. air quality  /ˈkwɒləti/    空气质量

344. purify  /ˈpjʊərɪfaɪ/  v.  净化

345. filter  /ˈfɪltə(r)/  n.  过滤器

346. litter  /ˈlɪtə(r)/  v.  乱扔

347. dispose of trash  /dɪˈspəʊz/    处理垃圾

348. recycling  /ˌriːˈsaɪklɪŋ/  n.  回收利用

349. used/second-hand    a.  二手的

350. plastic products  /ˈplæstɪk/    塑料制品

351. single-use plastic bag  /ˌsɪŋɡl ˈjuːs/  a.  一次性塑料袋

352. straw  /strɔː/  n.  吸管

353. paper bag    n.  纸袋

354. extreme weathers      极端天气

355. severe winter  /sɪˈvɪə(r)/    严冬;寒冬腊月

356. bitter cold  /ˈbɪtə(r)/  a.  严寒

357. freeze  /friːz/  v.  冻结

358. blow  /bləʊ/  v.  刮;吹

359. clear    v.  转晴

360. light rain  /laɪt/    小雨

361. rain cats and dogs      下倾盆大雨

362. storm  /stɔːm/  n.  暴风雨

363. thunder  /ˈθʌndə(r)/  n.  雷;雷声

364. lighting  /ˈlaɪtɪŋ/  n.  闪电

365. rainfall  /ˈreɪnfɔːl/  n.  降雨量

366. average annual rainfall  /ˈænjuəl/  n.  年平均降雨量

367. mild  /maɪld/  a.  温和的;和煦的

368. commercial hunting  /kəˈmɜːʃ(ə)l/ /ˈhʌntɪŋ/  a.  商业狩猎

369. over-hunting    n.  过度捕捞

370. hunt  /hʌnt/  v.  打猎;猎杀

371. hunter  /ˈhʌntə(r)/  n.  猎人;猎兽

372. shelter  /ˈʃeltə(r)/  n.  住处

373. feeding ground  /ˈfiːdɪŋ/  a.  聚食场

374. whaling  /ˈweɪlɪŋ/  n.  捕鲸

375. skin  /skɪn/  n.  兽皮

376. fur  /fɜː(r)/  n.  (动物的)毛皮

377. disappearance  /ˌdɪsəˈpɪərəns/  n.  绝迹

378. food supply chain  /tʃeɪn/    食物供应链

379. survive  /səˈvaɪv/  v.  生存;存活

380. adapt  /əˈdæpt/  v.  适应

听力篇章-动植物

381. creature  /ˈkriːtʃə(r)/  n.  生物;动物

382. species  /ˈspiːʃiːz/  n.  物种

383. rare species  /reə(r)/    稀有品种

384. invasive species  /ɪnˈveɪsɪv/  a.  入侵物种

385. insect  /ˈɪnsekt/  n.  昆虫

386. mammal  /ˈmæml/  n.  哺乳动物

387. native  /ˈneɪtɪv/  a.  原产于某地的

388. introduce  /ˌɪntrəˈdjuːs/  v.  引进(动物或植物)

389. farm animal      家畜;耕畜

390. domestic  /dəˈmestɪk/  a.  驯养的

391. wild  /waɪld/  a.  野生的

392. evolve  /ɪˈvɒlv/  v.  进化

393. colony  /ˈkɒləni/  n.  (同地生长的植物或动物)群体

394. colonize  /ˈkɒlənaɪz/  v.  在(某一地区)聚居;大批生长

395. feed  /fiːd/  v.  喂养;饲养

396. mate  /meɪt/  v.  交配

397. breed/reproduce  /ˌriːprəˈdjuːs/  v.  繁殖;生育

398. breed  /briːd/  n.  品种

399. cross breed      (动物等的)杂交品种

400. breeder  /ˈbriːdə(r)/  n.  饲养员

401. spotted  /ˈspɒtɪd/  a.  有花点的

402. biting  /ˈbaɪtɪŋ/  a.  会咬人的

403. gentle  /ˈdʒent(ə)l/  a.  温顺的

404. loyal  /ˈlɔɪəl/  a.  忠诚的

405. look for/seek food  /siːk/    觅食

406. source of food  /sɔːs/  n.  食物来源

407. rub  /rʌb/  v.  擦;磨

408. shake  /ʃeɪk/  v.  摇动;抖动

409. tail  /teɪl/  n.  尾巴

410. paw  /pɔː/  n.  (动物的)爪

411. shout  /ʃaʊt/  v.  呼叫;喊叫

412. attack  /əˈtæk/  n.  袭击;攻击

413. endangered  /ɪnˈdeɪndʒəd/  a.  濒危的

414. mule  /mjuːl/  n.  骡子

415. donkey  /ˈdɒŋki/  n.  驴

416. carpenter ants  /ˈkɑːpəntə(r)/  n.  木蚁

417. eagle  /ˈiːɡ(ə)l/  n.  鹰;雕

418. agriculture  /ˈæɡrɪkʌltʃə(r)/  n.  农业

419. agricultural  /ˌæɡrɪˈkʌltʃərəl/  a.  农业的

420. grow/plant/cultivate  /ˈkʌltɪveɪt/  v.  种植

421. farming  /ˈfɑːmɪŋ/  n.  务农;农场经营

422. field  /fiːld/  n.  田;地

423. plant  /plɑːnt/  n.  植物

424. gather  /ˈɡæðə(r)/  v.  采集(植物、水果等);收割

425. pick  /pɪk/  v.  采;摘

426. bush  /bʊʃ/  n.  灌木

427. seed  /siːd/  n.  种子;籽

428. root  /ruːt/  n.  根;根茎

429. flowering  /ˈflaʊərɪŋ/  a.  开花的

430. flowering plants      开花植物

以上就是关于英语四级听力听力篇章场景词汇的全部内容啦,各位同学加油备考四级哦。