innovate['inə.veit]  adj. 创造性的 n. 创新 v. 创新
 species['spi:ʃi:z]  n. 物种
 highlight['hailait]  v. 增强亮度; 强调
 enhance[in'hɑ:ns]  n. 增强 v. 提高; 增加; 加强
 diminish[di'miniʃ]  v. 减少, 缩小
 irrelevant[i'reləvənt]  n. 不相关 adj. 无关系的
 pragmatic[præg'mætik]  adj. 实用主义的, 务实的
 skeptical['skeptikəl]  n. 怀疑态度 adj. 多疑的 n. 怀疑论者
 superfluous[su'pə:fluəs]  adj. 多余的
 anomalous[ə'nɔmələs]  adj. 反常的
 cultural['kʌltʃərəl]  adj. 文化的
 explicit[iks'plisit]  adj. 明确的, 旗帜鲜明的 adv. 明确地
 undermine[.ʌndə'main]  v. 破坏; 削弱
 predictable[pri'diktəbl]  adv. 可预见地 adj. 可预测的, 预计的
 biological[.baiə'lɔdʒikəl]  adj. 生物的, 生物学的
 contradict[.kɔntrə'dikt]  v. 与…矛盾
 creation[krɪ'eʃən]  n. 创造
 intrigue[in'tri:g]  v. 激起…的兴趣、 欲望或好奇心
 ironically[ai'rɔnikli]  adv. 讽刺地 adj. 讽刺的
 random['rændəm]  adj. 任意的, 随机的 n. 随机性 adv. 随便地
 realistic[riə'listik]  adj. 现实的 adv. 现实地
 suppress[sə'pres]  v. 压制, 制止
 acknowledge[ək'nɔlidʒ]  v. 承认
 paradox[ˈpærədɔks]  n. 似非而是的论点, 自相矛盾的话 adv. 自相矛盾地 adj. 自相矛盾的
 constitute['kɔnstitju:t]  v. 构成
 cynicism['sinisizəm]  n. 愤世嫉俗 adj. 愤世嫉俗的 n. 愤世嫉俗者
 disdain[dis'dein]  v. 蔑视
 diversity[dai'və:siti] n. 多样性
 inherent[in'hiərənt]  adj. 内在的 adv. 本质上地
 repudiate[ri'pju:dieit]  v. 放弃; 否认
 selective[si'lektiv]  adj. 选择性的 adv. 有选择地 n. 选择性
 adolescent[.ædə'lesnt]  adj. 青春期的, 青少年的 n. 青少年
 belie[bi'lai]  v. 证明(某事)错误
 cautious['kɔ:ʃəs]  adj. 小心的, 谨慎的
 controversial[.kɔntrə'və:ʃəl]  adj. 有争议的 n. 争论
 crucial['kru:ʃəl]  adj. 关键的
 deliberate[di'libərit]  adj. 故意的 adv. 故意地 v. 仔细考虑, 权衡
 economics[.i:kə'nɔmiks]  n. 经济学
 idiosyncratic[.idiəsiŋ'krætik]  adj. 有特点的 adv. 个性地
 insight[']  n. 洞察力; 见识; 深刻的理解 adj. 有深刻见解的
 intimidate[in'timə.deit]  n. 恐吓, 威胁 v. 恐吓
 intuition[.intju:'iʃən]  adj. 直觉的 n. 直觉 adj. 直觉的
 minimal['minəməl]  adj. 最小的 v. 将…减到最少
 nurture['nə:tʃə]  v. 养育
 opposition[.ɔpə'ziʃən]  n. 反对, 对立
 historian[his'tɔ:riən]  n. 历史学家
 plausible['plɔ:zəbl]  adj. 似乎正确的, 似乎可信的